Historia szkoły

1. Zanim powstała szkoła
2. Nasze początki
3. Dyrektorzy szkoły
4. Szkoła dzisiaj
Budynki, w których mieści się obecnie Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” pochodzą z 1777 roku, początkowo znajdowały się tu rafineria cukru oraz mieszkania dla przybyłych aż z Hamburga pracowników. To właśnie tu po raz pierwszy na świecie chemik Franz Achard wyprodukował cukier z buraka cukrowego (a nie, jak dotychczas, z trzciny cukrowej). Mamy więc się czym pochwalić! Słodycz wyprodukowana przy dzisiejszej ulicy Obrońców Pokoju była dwa razy tańsza od tej pochodzącej z trzciny cukrowej, co oznaczało swoistą rewolucję cukrową na skalę światową. W 1800 roku podczas podróży dyplomatycznej przyszły prezydent USA, John Quincy Adams, odwiedził również ową rafinerię.
Obserwując proces powstawania cukru oraz degustując go, stwierdził, że ten pochodzący z buraka nie jest tak słodki, jak trzcinowy. Wiek XIX przyniósł pewne zmiany. Na ulicy Hospitalstrasse (czyli Szpitalnej), dzisiaj Obrońców Pokoju, w budynkach dawnej cukrowni, zorganizowano magazyn prochu. Powstał także lazaret (szpital dla rannych i chorych żołnierzy) oraz dom opieki. W 1858 roku budynki zaadaptowano na koszary wojskowe V Pułku Jegrów (strzelców) Neumanna. Do koszar wchodziło się przez Bramę Wojanowską, która została tam przeniesiona po rozebraniu murów miejskich okalających miasto (obecnie kartusze z owej bramy wróciły już na swoje miejsce, czyli na ulicę Konopnickiej).
W 1945 r., po zakończeniu II wojny światowej, w dawnych budynkach wojskowych ulokowano schronisko Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, z którego korzystali przybywający do Jeleniej Góry osadnicy, przeważnie zza wschodniej granicy. Od 1949 roku budynek przejęły władze oświatowe.
Szkoła mechaniczna powołana została w 1947 roku dekretem Ministra Przemysłu Drzewnego i Papierniczego z siedzibą przy ul. Kilińskiego 22. Pierwszym dyrektorem został Józef Tokarz. Swoją funkcję pełnił do 1951r.
Powstały wtedy:
- trzyletnie Gimnazjum Przemysłowe o kierunku papierniczo – wytwórczym, dające kwalifikacje czeladnicze,
- dwuletnie Liceum Przemysłu Papierniczego o kierunku papierniczo -mechanicznym na podbudowie szkół zawodowych, dające kwalifikacje technika
Zajęcia praktyczne odbywały się w warsztatach przyszkolnych, będących jednocześnie warsztatami Jeleniogórskich Zakładów Papierniczych. Kolejne lata charakteryzowały się postępującą stabilizacją. Szkoła posiadała programy nauczania oraz otrzymała przydziały na obrabiarki z Urzędu Likwidacyjnego. Wraz z upływem czasu rozszerzała swoją ofertę kształcenia, bo od roku 1950 zaczęło funkcjonować Technikum Mechaniczno - Papiernicze.
Nasza placówka stale wzbogacała wyposażenie poszczególnych gabinetów przedmiotowych w coraz nowsze i bardziej funkcjonalne pomoce dydaktyczno-naukowe.
Kolejnymi dyrektorami szkoły byli pani Kazimiera Bochwicowa (1951-1952), następnie pani Irena Grabowska (1952-1954) i pan Bronisław Wachnik (1954-1956).
W szkole uruchomiono dwie klasy: klasę gimnazjum, liczącą 35 uczniów i klasę liceum, liczącą 44 uczniów. Wiek uczniów mieścił się w granicach 14 - 28 lat. Szkoła w tym czasie zajmowała trzy budynki (byłe magazyny wojskowe) oraz pomieszczenie przeznaczone na bursę.
W 1956 roku dyrektorem zostaje inż. Aleksander Gucma, który rozpoczął najdłuższą, bo trwającą 18 lat kadencję.
W tym czasie szkoła przyjęła nazwę Technikum Mechaniczne oraz pozyskała dla Technikum Mechaniczno - Papierniczego nowy budynek w sąsiedztwie dotychczasowych (obecnie zajmowany przez DODN).
Nowe pomieszczenia w dużym stopniu przyczyniły się do poprawy sytuacji lokalowej oraz pozwoliły na utworzenie nowych klasopracowni i gabinetów. Potrzeby gospodarki i przemysłu spowodowały konieczność rozszerzenia i modernizacji dotychczasowych kierunków kształcenia. Nastąpiło wówczas włączenie kilku niewielkich szkół zawodowych, tym samym w szkole zaczęły dominować specjalności mechaniczne nad dotychczasowymi. Fuzja szkół spowodowała konieczność poszerzenia bazy dydaktycznej w zakresie kształcenia zawodowego. W 1957 roku szkoła przejęła budynek po byłej drukarni, zlokalizowany w Cieplicach. 18 czerwca 1957 roku włączono do szkoły Technikum Mechaniczne dla Pracujących w Cieplicach. 1 września 1959 roku nastąpiło otwarcie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jeleniej Górze o 3-letnim okresie kształcenia oraz Technikum Mechaniczne o 5-letnim i 3-letnim okresie kształcenia. Lata mijały, kolejny wyż demograficzny spowodował wzrost naboru uczniów do Mechanika.
Dotychczasowe pomieszczenia przestały wystarczać. Dyrektor Aleksander Gucma postanowił przejąć kompleks opuszczony przez szkołę budowlaną przy ulicy Obrońców Pokoju 10. Rozpoczął się gruntowny remont pomieszczeń, przystosowujący je do mechanicznych profili kształcenia. Warunki pracy i nauki w tym okresie były bardzo trudne. Dzięki dużemu zaangażowaniu nauczycieli i uczniów w 1969 roku w odremontowanym obiekcie rozpoczęło naukę 1700 uczniów. Dzięki pomocy zaprzyjaźnionych zakładów pracy (Fabryki Narzędzi, PKS, Fampy, Celwiskozy) i wojska udało się zbudować salę gimnastyczną oraz komplet boisk sportowych
Okresem dalszego rozwoju szkoły są lata 1975-1986, gdy funkcję dyrektora sprawował Władysław Osuch. Od tego roku Technikum Mechaniczne przyjęło nazwę Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Jeleniej Górze. W tych latach poprawiono estetykę wnętrza szkoły, doposażono gabinety lekcyjne w pomoce dydaktyczne, oddano do użytku stację obsługi samochodów w Warsztatach Szkolnych.
Lata 1986 - 1991 to czas, kiedy szkołą kierował Wojciech Dudek. W roku 1989 nasza placówka włączyła się w działania ekologiczna na rzecz Matki Ziemi. W tym samym roku uruchomiona została pierwsza pracownia komputerowa wyposażona w sprzęt zakładów Elwro o nazwie JUNIOR oraz zinformatyzowana została praca administracji szkolnej. W roku 1990 wybuchł pożar, który poczynił ogromne straty w budynku głównym – spłonęła aula, czytelnia oraz kilka gabinetów lekcyjnych. W 1991 roku szkoła otrzymała z fundacji Dembińskiego pracownię komputerową serii IBM. We wrześniu 1991 roku pierwszym dyrektorem szkoły wyłonionym w drodze konkursu został Antoni Adamiak. Kontynuował on pracę poprzedników. Dzięki staraniom i pomocy władz oświatowych szkoła zmieniła system ogrzewania z koksowego na gazowy. Przeprowadzone zostały remonty kapitalne, tj. wymiana stropów na trzech kondygnacjach, remont auli szkolnej, remont poszczególnych gabinetów oraz sali gimnastycznej
1 września 1997 roku ma miejsce zmiana nazwy placówki na Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze z jednoczesną zmianą sztandaru szkoły. W 1999 roku następuje likwidacja gospodarstwa pomocniczego pn. Warsztaty Szkolne ZSZ nr 3 w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 251. Warsztaty przekształcone zostały w Pracownię Ćwiczeń Praktycznych.
Od 1 września 2001 roku szkołą kieruje Wanda Kozyra. Kontynuując pracę poprzedników podjęła szereg działań na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły oraz rozwoju oferty edukacyjnej w nowym systemie reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Wprowadziła nowe kierunki kształcenia i innowacje pedagogiczne. Dzięki współpracy z organem prowadzącym, z organem nadzoru pedagogicznego i ze środowiskiem lokalnym podjęła działania związane z modernizacją obiektu oświatowego, remontami kapitalnymi, unowocześnieniem i doposażeniem bazy szkolnej. Uruchomione zostały m.in. 3 multimedialne pracownie komputerowe, pracownia mechatroniki, pracownia AutoCada, centrum informacji naukowej, szkolny ośrodek kariery. Szkoła pod jej kierunkiem nawiązała szeroką współpracę ze środowiskiem lokalnym, w szczególności w zakresie oczekiwań rynku pracy, z uczelniami wyższymi, z instytucjami zajmującymi się działalnością kulturalno-społeczną oraz z zagranicznymi szkołami zawodowymi.

szkoła w fotografii

Fukcję dyrektorów pełnili: 

 
Kazimierz Tokarz
1947-1951
Kazimiera Bochwica
1951-1952
Irena Grabowska
1952-1954
   
Bronisław Wachnik
1954-1956
Aleksander Gucma
1954-1974
Mieczysław Menet
1974-1976
   
Władysław Osuch
1976-1986
Wojciech Dudek
1986-1991
Antoni Adamiak
1991-2001
   
Wanda Kozyra
2001-2017
Piotr Iwaniec
2017-2021
Piotr Wilk
2021-

Wicedyrektorzy:

1. Irena Grabowska15. Mieczysław Klukowski
2. Aleksy Górnik16. Michał Łagowski
3. Czesław Węgrzyn17. Jadwiga Czarnecka
4. Izabela Nalewajko18. Bogdan Błonny
5. Marian Stefurak19. Andrzej Szustak
6. Władysław Osuch20. Krystyna Papierzańska
7. Karol Wisłocki21. Krzysztof Hejne
8. Leonarda Smolska22. Waldemar Korczyc
9. Zbigniew Meissner23. Aleksandra Seredyńska
10. Jadwiga Rymar24. Wanda Kozyra
11. Kazimierz Kołodziejczyk25. Krystyna Młodnicka
12. Teresa Krasuska26. Zbigniew Gotowała
13. Róża Gębska27. Ewa Ignaciak
14. Kazimierz Kowalczyk28. Piotr Wilk
29. Kazimierz Hamowski

I kierownicy internatu dla pracujących:

Tadeusz Jadachowski     Czesław Węgrzyn
Karol WisłockiIrena Kochańska
Jan PodworskiMirosław Krasuski
Wacław LesiakMieczysław Szajowski
Renata Duniec Miron Trofimiak
Zbigniew MeissnerRyszard Maliszewski
Marek Możanowicz

Kierownictwo warsztatów w okresie 60 lat

1947-1956Krzysztof Brzemiński, Stanisław Ester, 
Tadeusz Jadachowski, Jerzy Ładziak
1957 - 1960Stefan Zawadzki
1960 - 1962Jerzy Flis
1962 - 1974Mieczysław Menet
1974 – 1975Kazimierz Kowalczyk
1975 - 1985Mieczysław Menet
1985 - 1992Kazimierz Puch
1992 - 1999Zdzisław Kalota
1999 - 2001Kazimierz Puch
2001 - 2011Krzysztof Sadowski
2011 -Kazimierz Buchwald
Dzięki opracowanemu programowi rozwoju naszej Placówki przez władze samorządowe Miasta Jeleniej Góry zrealizowany został projekt unijny pn. "Nowoczesna infrastruktura kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze" w ramach, którego przekształcono budynek byłego internatu w nowocześnieje Centrum Kształcenia Zawodowego. Dzięki wyposażeniu pracowni w sprzęt specjalistyczny w tym roku uzyskaliśmy akredytację OKE do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych, oraz posiadamy pracownie do grafiki komputerowej. Dalsze doposażenie w sprzęt technicznych nastąpi w listopadzie bieżącego roku dla branży informatycznej i mechatronicznej, natomiast w luty 2013 r. dla branży mechanicznej, samochodowej i budowlanej o łącznej wartości 2 mln 200 tys. zł
Obecnie posiadamy 60 zmodernizowanych i unowocześnionych sal dydaktycznych, a między innymi:

- 3 nowoczesne pracownie multimedialne uzyskane dzięki udziałowi w projektach MENiS i Europejskiego Funduszu Społecznego,
- Pracownię mechatroniki samochodowej uzyskaną w wyniku udziału w projekcie unijnym PHARE 2001 pn. „Nowa koncepcja kształcenia w zakresie mechatroniki na poziomie szkoły ponagimnazjalnej”, szkoła za projekt otrzymała Certyfikat oraz wyposażenie o wartości 30000 Euro. Dodatkowo w pracowni znajdują się 10 robotów mobilnych sterowanych elektronicznie
- Pracownię rysunku technicznego wyposażoną w 20 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem AutoCAD, SolidEdge.
- Pracownię Nowoczesne Techniki Wytwarzania wyposażoną w 4 stanowiska komputerowe z oprogramowaniem SinuTrain, ZERO, EdgeCAM oraz wiązkę elektryczną do samochodu Vogswagen Fenton
- Szkolne Centrum Informacyjne w skład, którego wchodzi Małe Centrum Gete Instytut, biblioteka i czytelnia z bogatą ofertą literatury klasycznej i fachowej, magazyn zbiorów specjalnych tj. zbiór kaset audio i video, płyt CD i DVD z materiałami edukacyjnymi oraz 16 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu,
- Szkolny Ośrodek Kariery Zawodowej uruchomiony w 2006 r. po zdobyciu I miejsca w konkursie o grant Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Ośrodek pełni rolę doradczą dla uczniów, młodzieży i rodziców z miasta Jeleniej Góry w zakresie orientacji zawodowej, możliwościach zatrudnienia na lokalnym i unijnym rynku pracy, wyboru dalszej drogi kształcenia,
- Pracownię ćwiczeń praktycznych, która została uruchomiona po przeniesieniu do budynku po byłym internacie przy ul. Obrońców Pokoju 10 i zmodernizowana dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli i uczniów w roku 2005, a w kolejnych latach stale doposażoną,
- 2 sale gimnastyczne, siłownię, salę do gry w tenisa stołowego, salę do gimnastyki korekcyjnej oraz zespół boisk sportowych,
- Pracownie mechatroniki, Pracownie samochodowe, pracownie pomiarów warsztatowych, pracownie do ćwiczeń wytrzymałościowych, pracownie elektyczno-elektroniczne.
- Pracownie Symulacyjne do nauczania Przedsiębiorczości oraz Pracownię grafiki komputerowej
- 7 Audytoryjnych sal multimedialnych wyposażonych w tablice interaktywne oraz w projektory multimedialne, odtwarzacze DVD+RW
oraz liczne, bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne klasopracownie służące do nauczania zarówno przedmiotów ogólnych, jak i teoretycznych przedmiotów zawodowych, dodatkowo wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, przekazem wizyjnym z komputera na telewizor, wizualizery oraz w sprzęt audiowizualny. W szkole funkcjonuje Internet bezprzewodowy.
Szkoła nawiązała szeroką współpracę ze środowiskiem lokalnym w szczególności w zakresie oczekiwań rynku pracy między innymi z wieloma firmami, zakładami pracy, rzemieślnikami i urzędami, w zakresie wyboru dalszej drogi kariery naukowej z uczelniami wyższymi, z instytucjami zajmującymi się działalnością kulturalno-społeczną tu na szczególną uwagę zasługują działania uczniów dotyczące wolontariatu oraz z zagranicznymi szkołami zawodowymi: ze Średnią Zintegrowaną Szkołą w Libercu, ze szkołą w Czeskiej Lipie oraz z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego w Zittau. W ramach współpracy uczniowie biorą udział w konkursie KFZ Mechaniker – „Auto-Moto-Junior” oraz w Międzynarodowych konferencjach ENERSOL.

Bierzemy udział w kilku projektach unijnych zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Do największych zaliczamy projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”, Szkoła Kluczowych Kompetencji, Być przedsiębiorczym – nauka przez działanie. W ramach projektów organizujemy dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ( w ciągu roku to ok. 2500 godz.), staże zawodowe dla uczniów zrealizowaliśmy 140 oraz staże zawodowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w liczbie 7 osób, kursy specjalistyczne, zagraniczne wizyty studyjne w Budapeszcie, w Wiedniu, innowacyjne programy dydaktyczne, projekty zawodoznawcze o wartości 35 tys. zł, wyjazdy uczniów na obozy naukowe, wycieczki zawodoznawcze, wyjazdy do ośrodków badawczych, czy ośrodków specjalistycznych, wyjazdy na Koła Naukowe do wyższych uczelni, utworzenie pracowni symulacyjnej o wartości 10 000 zł, organizujemy sympozja naukowe, fora zawodowe, wyposażamy szkołę w materiały piśmiennicze, uczniów w pendraiwy, podręczniki i szereg innych pomocy.

Opracowaliśmy program Leonardo da Vinci pn. „Recykling Niemieckich wraków samochodowych” w ramach, którego 30 uczniów wyjechało do Lipska na praktykę zawodową.

Uczniowie osiągają wysokie wyniki na egzaminach maturalnych oraz egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe, w konkursach i olimpiadach przedmiotowych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym. Do najważniejszych osiągnięć należą:

3 raz otrzymaliśmy Międzynarodowy Certyfikat Ekologicznego - Zielona Flaga;
Posiadamy Certyfikatu Szkoły Przedsiębiorczej zajmując 4 miejsce w Polsce,
Certyfikat strony Internetowej jako przyjaznej dla młodzieży Certyfikaty Antyplagiatowego,
w tym roku zajęliśmy 5 miejsce w międzynarodowym konkursie ENERSOL źródła energii (na 28 szkół z 6 krajów);
I miejsce w ogólnopolskim programie profilaktycznym „Mam haka na raka”
wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Klasa z klimatem”
uczeń Marcin Szyndler został finalista Olimpiady Samochodowej, czy Igor Dyjach 12 miejsce w Polsce w Konkursie motoryzacyjnym;
I i III miejsce w wojewódzkim konkursie Eko-Planeta;
I miejsce w III edycji projektu „Moja Mała Ojczyzna” oraz szereg innych osiągnięć, które znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej