Wydawanie duplikatów informacje

PODSTAWA PRAWNA

– Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481).

– Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1700).

– Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).

WYMAGANE DOKUMENTY

– wniosek o wydanie duplikatu świadectwa/dyplomu (do pobrania poniżej),

– potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej,

– upoważnienie do podjęcia czynności związanych z wydaniem duplikatu świadectwa/dyplomu – w przypadku gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano dokument.

OPŁATA

Zgodnie z § 29 ust. 3 przywołanego w pkt. I rozporządzenia w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) za duplikat świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu,  tj. 26,00 zł.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy

Zespół Szkół Technicznych „Mechanik”

Bank Millennium

09 1160 2202 0000 0000 7543 0364

REALIZACJA

Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki.

Dokumenty można przesłać pocztą lub złożyć osobiście pod adresem:

Zespół Szkół Technicznych „Mechanik”, ul. Obrońców Pokoju 10, 58-500 Jelenia Góra

wnioski przesłane pocztą email, nieopatrzone elektronicznym podpisem  nie będą rozpatrywane.

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno: być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

Wniosek w formacie PDF

Wniosek w formacie ODT