UCZNIOWIE ZST „MECHANIK” ZE STYPENDIUM PREZESA RADY

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form wyrażenia uznania dla uczniów
odznaczających się wybitnymi osiągnięciami edukacyjnymi, którzy mogą  pochwalić się
znakomitymi wynikami w różnorodnych dziedzinach edukacji, niejednokrotnie także
sukcesami międzynarodowymi.


W Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze Stypendium zostało przyznane
dwóm uczniom:
- Ewelinie Kudeli
- Kamilowi Ziemniewiczowi


Ewelina Kudela to uczennica klasy 4, ucząca się w kierunku- technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej. Osiąga celujące i bardzo dobre wyniki zarówno z przedmiotów
zawodowych jak i z przedmiotów ogólnych. Wyróżnia się bardzo szeroką wiedzą. Jest osobą
ambitną, odpowiedzialną, komunikatywną, kreatywną i zaangażowaną w powierzone zadania.
Brała udział w międzynarodowym projekcie „Innowacje na Wyspach Brytyjskich” w ramach
„Erasmus Plus”, uczestniczyła w praktykach związanych z zawodem, które odbywały się w
Sevilii. W klasie trzeciej odbyła praktykę zawodową w firmie TAURON, gdzie wykazała się
wiedzą oraz zaangażowaniem. Ewelina zdała z wysokim wynikiem egzamin potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie BD.17.Uczennica osiągała wysokie wyniki w nauce na przestrzeni
lat tj. średnia ocen powyżej 5. Uczennica otrzymała także pomoc stypendialną w projekcie
pod tytułem „Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w
zakresie przedmiotów zawodowych uczniów szkół ponadpodstawowych i
ponadgimnazjalnych.


Kamil Ziemniewicz jest uczniem 5-letniego technikum budowlanego. Od początku swej
obecności w naszej szkole wykazuje się wielkim zaangażowaniem i pasją, jeśli chodzi o
czynne uczestnictwo w procesie dydaktyczno-wychowawczym, realizację zadań statutowych i
innych szkoły. Kamil wykazuje olbrzymie zaangażowanie w naukę, życie szkoły, daje dobry
przykładu kolegom i koleżankom nie tylko z klasy i placówki, ale ze środowiska lokalnego.
Bierze udział w konkursach przedmiotowych tj. konkurs matematyczny „Alfik” oraz konkurs
Państwowej Inspekcji Pracy „Poznaj swoje prawa w pracy”. Uczestniczy w zajęciach w ramach
programu edukacyjnego „ Kultura bezpieczeństwa” w ramach programu
edukacyjnego „ Kultura bezpieczeństwa”.
Uczniowie zasługują na uznanie i mogą być przykładem dla pozostałych uczniów.