Kształcenie w Szkole Branżowej II Stopnia

Kształcenie w Szkole Branżowej II Stopnia prowadzone jest dla absolwentów branżowej szkoły I
stopnia w zawodach:

 • mechanik pojazdów samochodowych - MOT.05
 • elektromechanik pojazdów samochodowych – MOT.02
  Do branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I
  stopnia, będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej.
  Kandydat musi posiadać:
 1. Świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia,
 2. Zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia, którego zakres odpowiada
  kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia, do której
  ubiegają się o przyjęcie (wystawia szkoła macierzysta),
 3. Podanie o przyjęcie do szkoły (do pobrania na stronie www.zstmechanik.pl - zakładka – do pobrania)
 4. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia
  praktycznej nauki zawodu. Skierowanie do medycyny pracy do pobrania w sekretariacie
  uczniowskim I p.
 5. 2 fotografie
  Kształcenie w branżowej szkole II stopnia jest prowadzone w formie zaocznej.
  Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie
  nauczanym na poziomie technika, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie, oraz uzyskanie
  świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuację nauki na studiach.