Koło sportowe

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU NAJLEPSZEGO

SPORTOWCA ROKU W ZST „MECHANIK“ W JELENIEJ GÓRZE

Cel i czas konkursu:

   1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego sportowca szkoły w kategorii dziewcząt i chłopców w danym roku szkolnym.
   2. Propagowanie sportu i rekreacji wśród uczniów szkoły.
   3. Aktywizacja uczniów do reprezentowania szkoły w rozgrywkach sportowych oraz zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
   4. Konkurs trwa od 1 września do końca roku szkolnego.

Zasady konkursu:

W konkursie na Najlepszego Sportowca Roku w szkole może brać udział każdy uczeń klas: I - III Branżowej Szkoły I Stopnia, I - V Technikum.

Zasady punktacji:

 1. Uczeń uzyskuje punkty zarówno w zawodach indywidualnych, jak i drużynowych.
 2. W zawodach drużynowych punkty otrzymują wszyscy zawodnicy zespołu.
 3. Ilość przyznawanych punktów uzależniona jest od rangi zawodów oraz zajętego miejsca.
 4. Uczeń może również uzyskiwać punkty ,,na plus” za:

- regularny udział w zajęciach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych,

- ustanowienie rekordu szkoły w konkurencjach lekkoatletycznych,

- zachowanie fair – play podczas rywalizacji,

- pomoc w organizacji i przeprowadzeniu zawodów i imprez szkolnych.

 1. Uczeń może uzyskiwać punkty ,,na minus” za:

- odmowę wzięcia udziału w zawodach bez konkretnej przyczyny lub w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zawodach,

- niesportowe zachowanie podczas zawodów – czerwona kartka, wykluczenie z gry, itd.

- używanie wulgaryzmów.

 1. O kolejności miejsc w konkursie decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku

jednakowej ich liczby, ilość startów oraz najlepszy wynik.

 

Nagrody:

Zwycięzcy rywalizacji w każdej kategorii otrzymują pamiątkowe dyplomy, nagrody oraz tytuł Najlepszego Sportowca Roku.

Postanowienia końcowe:

 1. Sportowcem Roku w szkole może być uczeń, który ma co najmniej ocenę bardzo dobrą z wychowania fizycznego.
 2. Sportowcem Roku w szkole może być uczeń, który ma co najmniej ocenę dobrą z zachowania.
 3. Aktualny wykaz uczniów z punktacją wraz z regulaminem zamieszczany będzie na stronie szkoły w zakładce Sportowiec Roku.
 4. Podsumowanie konkursu następuje w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzygania kwestii spornych nie objętych regulaminem.

 

PUNKTACJA DO REGULAMINU KONKURSU NA TYTUŁ NAJLEPSZEGO SPORTOWCA ROKU

 Zawody wewnątrzszkolne, konkursy wiedzy sportowej:

I miejsce – 6 punktów;

II miejsce – 4 punkty;

III miejsce – 3 punkty;

Udział w zawodach – 1 punkt.

 

Zawody rangi finału powiatowego:

I miejsce – 10 punktów;

II miejsce – 8 punktów;

III miejsce – 6 punkty;

Udział w zawodach – 3 punkty.

 

Zawody rangi finału wojewódzkiego:

I miejsce – 25 punktów;

II miejsce – 20 punktów;

III miejsce – 15 punktów;

Udział w zawodach – 6 punktów.

 

Inne:

 

- regularny udział w zajęciach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych przez cały rok szkolny – plus 10 punktów,

- ustanowienie rekordu szkoły w konkurencji lekkoatletycznej – plus 10 punktów,

- zachowanie fair – play podczas rywalizacji sportowej – plus od 1 do 5 punktów,

- pomoc w organizacji i przeprowadzeniu zawodów i imprez sportowych – plus od 1 do 5 punktów,

- odmowa wzięcia udziału w zawodach bez konkretnej przyczyny lub nieusprawiedliwiona nieobecność na zawodach – minus 10 punktów,

- używanie wulgaryzmów podczas zajęć sportowych, zawodów i imprez sportowych – minus od 1 do 5 punktów.


Sportowiec roku