Koło LOP i przyj. zwierząt

Nasza działalność

Szkolne Koło LOP, w ZST „Mechanik” rozpoczęło swą działalność w roku 2003r.
Celem powołanego koła jest rozwijanie zainteresowań poszerzających wiedzę przyrodniczą, wychowanie młodzieży w duchu troski o przyszłe oblicze Ziemi, świadomych konieczności zachowania naturalnego środowiska i racjonalnego gospodarowania jego zasobami, kształtowanie czynnych postaw wobec ochrony przyrody, popularyzowanie humanitarnego stosunku do wszystkiego co żyje, zapoznanie z pięknem krajobrazu i osobliwościami przyrodniczymi naszej Ojczyzny, kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody, uświadomienie znaczenia przyrody dla nauki i w życiu człowieka.
Opiekunem SK LOP jest mgr Marzenna Sładczyk.
Do podstawowych zadań SK LOP należą między innymi:

 • organizowanie akcji opieki nad zwierzętami np. dokarmianie ptaków zima i zwierząt w schronisku,
 • prowadzenie akcji propagandowych dotyczących ochrony przyrody (plakaty, gazetki, afisze),
 • czynny udział w „Majówkach ze zwierzętami”
 • przeprowadzanie zajęć z przedstawicielami Lasów Państwowych i Karkonoskiego Parku Narodowego,
 • organizowanie akcji i udział w konkursach na rzecz środowiska (np. zbieranie starych baterii, telefonów komórkowych, tonerów itp. ),
 • zbieranie pocztówek, zdjęć, ilustracji o tematyce przyrodniczej,
 • wykonywanie zdjęć obiektów przyrodniczych,
 • przygotowywanie i wygłaszanie odczytów i referatów,
 • organizowanie konkursów na tematy związane z ekologią,
 • wymiana doświadczeń i współpraca,
 • współpraca z Okręgowym Zarządem LOP w Jeleniej Górze.

Spotkania członków koła odbywają się raz w tygodniu,
w każdy wtorek o godz.14.05 - 14.50 w gabinecie biologii (sala 214).