Technik budownictwa

„Sukces murowany!”

Wszystkie zajęcia praktyczne realizowane są w najnowocześniejszym Centrum Kształcenia Zawodowego

W tym roku oferujemy kształcenie, które oprócz ciekawego zawodu daje również solidną podstawę do studiowania takich kierunków jak: architektura, budownictwo, geodezja.

W szkole wprowadzamy nowoczesne kształcenie zawodowe poprzez komputerowe wspomaganie kształcenia w zakresie projektowania architektoniczno-budowlanego i kosztorysowania, zajęcia odbywają się w najnowocześniejszym Centrum Kształcenia Zawodowego

Zawód - technik budownictwa - jest zawodem bardzo poszukiwanym na rynkach pracy zarówno w Polsce jak i za granicą. Uczniowie podejmujący naukę w tym zawodzie oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczą się przedmiotów zawodowych, takich jak: podstawy budownictwa, dokumentacja budowlana, konstrukcje budowlane, kosztorysowanie, technologia budownictwa, organizacja robót budowlanych, język obcy zawodowy. Oprócz zajęć teoretycznych uczniowie mają szansę poznać praktyczne aspekty zawodu biorąc udział w zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych organizowanych w firmach budowlanych w kraju i zagranicą

Wysokokwalifikowana kadra nauczycielska zapewnia kształcenie uczniów i przygotowanie ich do Egzaminu Maturalnego i Egzaminu Zawodowego.

W trakcie trwania nauki zdobędziesz trzy kwalifikacje:

 • B.18 Wykonywanie robót tynkarskich i murarskich
 • B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
 • B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej.

W naszym „Technikum budowlanym” zajęcia odbywają się w:

 • pracowniach ogólnobudowlanych
 • pracowni instalacji budowlanych
 • pracowni informatycznej projektowania i kosztorysowania
 • laboratorium materiałów budowlanych
 • pracowni zajęć praktycznych z murarstwa i tynkarstwa.

Charakterystyka zawodu Technik budownictwa

 • posługuje się dokumentacją techniczną, wykonuje szkice robocze i rysunki budowlane
 • przeprowadza inwentaryzację istniejących obiektów
 • projektuje elementy konstrukcyjne budowli
 • dobiera materiały, sprzęt, maszyny i urządzenia do wykonania określonych prac
 • kieruje gospodarką materiałową i sprzętową w procesie budowlanym
 • wykonuje podstawowe badania laboratoryjne materiałów i wyrobów budowlanych
 • analizuje warunki gruntowe na podstawie przeprowadzonego badań
 • wykonuje przedmiary i obmiary robót budowlanych
 • przeprowadza kontrolę jakości i ocenę wykonania podstawowych robót budowlano- montażowych
 • wykonuje kalkulację robót, sporządzać kosztorysy i oferty przetargowe
 • organizuje i kieruje robotami remontowymi i rozbiórkowymi
 • wykorzystuje programy komputerowe, przydatne w zawodzie technika budownictwa

Technik budownictwa może wykonywać i nadzorować organizację zadań zawodowych związanych z:

 • budową domów jednorodzinnych, wielorodzinnych
 • obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej
 • budową budowli inżynierskich
 • kosztorysowaniem robót budowlanych
 • utrzymaniem obiektów budowlanych
 • wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych, zarządzaniem budynkami.

Technik budownictwa może być zatrudniony w:

 • firmach budowlanych budujących budynki oraz budowle inżynierskie
 • biurach projektowych projektujących obiekty budowlane
 • organach administracji państwowej i samorządowej
 • wytwórniach i składach materiałów budowlanych, administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami

Absolwenci posiadają kwalifikacje uznawane na rynku pracy krajów Unii Europejskiej, potwierdzone dyplomem i suplementem umiejętności i kompetencji EUROPASS Zawód poszukiwany na rynku pracy!