Informację dotyczące stypendiów socjalnych oraz wyprawki szkolnej

W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o stypendium socjalne przez rodziców/opiekunów prawnych na stypendia szkolne na rok szkolny 2023/2024, prosimy o zapoznanie się z poniższymi uwagami:

1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w szkole u Pedagoga szkolnego w  terminie do 15.09.2023 r. 

2. Wniosek należy złożyć w szkole najstarszego dziecka.

3. W przypadku, gdy uczeń jest pełnoletni lub skończy 18 lat w roku szkolnym 2023/2024, wypełnia on upoważnienie dla rodzica do złożenia wniosku i realizacji sprawy. Uczniowie niepełnoletni nie wypełniają tego druku.

4. Załącznik do wniosku dotyczący informacji o sytuacji dochodowej (tabela dochodowa) wypełniają wszyscy pełnoletni członkowie gospodarstwa domowego.

5. Przykładowe informacje, jakie zamieszcza się w oświadczeniu ogólnym, jeżeli takie występują:

a) brak prawa do zasiłku w przypadku osób bezrobotnych w gospodarstwie domowym,

b) osiąganie dochodów z tytułu prac dorywczych,

c) brak dochodu z tytułu alimentów,

d) inne przypadki mające wpływ na sytuację dochodową gospodarstwa domowego.

Uwaga: w przypadku braku dodatkowych informacji, w/w oświadczenia ogólnego nie wypełnia się.

6. Proszę zwrócić uwagę, aby na wniosku wnioskodawca wpisywał numer telefonu kontaktowego i wypełniał kompletnie wszystkie wymagane informacje (np. PESEL, imiona i nazwiska rodziców, nazwa szkoły, dochody  itp.).

Informacje o wyprawce szkolnej można znaleźć pod adresem:

Program Wyprawka szkolna 2023-2025- podręczniki dla uczniów z niepełnosprawnościami (nowaera.pl)