Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Od 2020 r. działa darmowy, całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 121212 oraz specjalny czat internetowy czat.brpd.gov.pl, gdzie dzieci i młodzież mogą
porozmawiać o swoich problemach, doświadczanych trudnościach, a także wspólnie
ze specjalistami zastanowić się nad rozwiązaniami i sposobami radzenia sobie z kryzysem.
Telefon i czat zapewniają młodym ludziom bezpieczną przestrzeń, w której są
wysłuchiwani i mogą bez obaw, nawet anonimowo, przedstawić swoją perspektywę sytuacji,
w jakiej się znaleźli. Nasi specjaliści umożliwiają także włączanie rodzin dzieci lub szkoły
w proces koniecznych zmian.
Ogromna w tym rola nas, jako osób dorosłych, aby uświadomić dzieciom i młodzieży
możliwość uzyskania takiego wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Dlatego zwracam się
do Państwa z uprzejmą prośbą o poinformowanie - za pośrednictwem dziennika
elektronicznego, a także poprzez umieszczenie na szkolnych tablicach informacyjnych
naszych plakatów z numerem telefonu (pliki z plakatem w różnych formatach są do pobrania
na stronie: https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/ )
– wszystkich uczniów i ich rodziców o możliwości uzyskania wsparcia poprzez kontakt
z Dziecięcym Telefonem Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12, jak również
poprzez bezpieczny czat internetowy czat.brpd.gov.pl.