CZASOWE OGRANICZENIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

Szanowni Państwo,
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26.01.2022 r. oraz Zarządzenia
Dyrektora Szkoły nr 11/2022 z dnia 26.01.2022 r. , Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych
„Mechanik” informuje, że w ZST „Mechanik” wprowadza się:

w okresie od 27.01.2022 r. do 27.02.2022 r.:

CZASOWE OGRANICZENIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY (WPROWADZENIE
MODELU ZDALNEGO – ZGODNIE Z PLANEM NAUCZANIA)

UWAGA :
Nie zmienia się termin ferii zimowych na okres od 31.01.2022 r. do 13 lutego 2022 r.

UWAGA:
Utrzymana w trybie stacjonarnym zostanie praktyczna nauka zawodu.
28 lutego 2022 r. nastąpi powrót do stacjonarnego nauczania.

Dodatkowe informacje:
Godzina lekcyjna prowadzona przez nauczyciela z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na
odległość trwa 45 minut, z czego 15 minut przeznacza się na inne czynności nauczyciela i ucznia,
np. wietrzenie pomieszczenia, krótką gimnastykę, czynności związane z logowaniem/obsługą
sprzętu komputerowego, przesyłaniem nauczycielowi zadań wykonanych przez ucznia.
Podstawową formą zdalnego nauczania oraz kontaktu nauczycieli z uczniami jest e-dziennik,
platforma MS Office 365, TEAMS, poczta elektroniczna.
Zobowiązuję nauczycieli do dostosowania narzędzi stosowanych w zdalnym nauczaniu do
możliwości psychofizycznych uczniów.
Kontrola zrealizowanych treści programowych będzie odbywać się między innymi poprzez:
analizę wpisów tematów zajęć do dziennika lekcyjnego, kontakty z uczniami i rodzicami uczniów
poprzez e-dziennik.