Warsztaty szkolne

W pracowniach ćwiczeń praktycznych uczniowie Technikum Mechanicznego o specjalności obsługa i naprawa pojazdów samochodowych, Technikum Pojazdów Samochodowych, Technikum Budowlanego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych odbywają zajęcia praktyczne w celu opanowania określonych umiejętności praktycznych, uzyskania odpowiednio wysokich sprawności zawodowych oraz wyrobienia umiejętności samodzielnego działania jak również zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania w przyszłości pracy wyuczonym zawodzie.

Zajęcia te odbywają się w pracowniach:

1. Pracownia obróbki ręcznej

Uczniowie w pracowni obróbki ręcznej nabywają wiadomości i umiejętności oraz kształtują je w zakresie

 • Dokonywania pomiarów z zastosowaniem uniwersalnych i specjalnych narzędzi pomiarowych i sprawdzianów
 • Dokonywania działań na wymiarach tolerowanych
 • Planowania procesów trasowania na płaszczyźnie i w przestrzeni oraz trasowania zadanego kształtu
 • Wykonywania podstawowych prac ślusarskich w zakresie obróbki ręcznej
 • Wykonywania operacji gięcia i prostowania
 • Wykonywania otworów poprzez operacje wiercenia, rozwiercania i pogłębiania
 • Rozróżniania i opisywania metod łączenia metali oraz wykonywania wybranych połączeń
 • Odczytywania informacji zawartych na rysunku technicznym
 • Wykonywania prostych rysunków części maszyn

Pracownia wyposażona jest w:

 • Dwie wiertarki stołowe
 • 12 stanowisk ślusarskich
 • Wiertarkę kolumnową
 • Prasę do wtłaczania
 • Szlifierko-ostrzarkę
 • Nożyce do cięcia blach
 • Stanowisko do trasowania
 • Stanowiska dydaktyczne do planowania i przygotowania pracy

2. Pracownia pomiarów

W pracowni uczniowie zdobywają umiejętności z zakresu konstrukcji i obsługi urządzeń do pomiarów warsztatowych, myślenia technicznego, budowania zestawów pomiarowych, konstruowania własnych rozwiązań technicznych.
W pracowni odbywają się zajęcia laboratoryjne z pomiarów gwintów, kół zębatych, wałów korbowych i wałów rozrządu silników spalinowych oraz pomiarów pochyleń i zbieżności stożków i klinów.

Metrologia,jest jednym z działów nauki zajmującym się problemami naukowo-technicznymi związanymi z pomiarami, niezależnie od rodzaju wielkości mierzonej i od dokładności pomiaru. Należy podkreślić, że nie ma obecnie żadnej gałęzi techniki, żadnej z nauk ścisłych lub stosowanych, w której pomiary mogłyby stanowić zagadnienia drugorzędne. Z drugiej strony nie są one i nie mogą być nigdy oderwanym, samodzielnym celem działania, są jedynie środkiem poznawczym pomocnym do osiągnięcia celu, którym jest np. w produkcji przemysłu maszynowego, uzyskanie wyrobu o założonych kształtach i wymiarach.
O znaczeniu i wadze pomiarów wielkości geometrycznych w przemyśle decyduje fakt, że są one jedynym środkiem, zapewniającym pośrednie uzyskania a bezpośrednio-obiektywne stwierdzenie właściwej jakości wymiarowej, żądanej dokładności urządzeń produkcyjnych i przedmiotów produkowanych przez przemysł maszynowy.

3. Pracownia obróbki mechanicznej

Uczniowie w pracowni obróbki mechanicznej nabywają wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • organizacji stanowiska pracy operatora obsługującego obrabiarkę skrawającą
 • sprawdzania wymiarów obrabianych detali
 • określania błędów kształtu obrabianego detalu
 • doboru narzędzi oraz parametrów skrawania
 • toczenia powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych, wiercenia, wytaczania, wykonywania
 • gwintu wewnętrznego oraz zewnętrznego, frezowania, szlifowania
 • dobierania wyposażenia obrabiarki w zależności od wykonywanych prac

4. Pracownia samochodowa

W pracowni samochodowej uczniowie realizują takie zagadnienia jak:

 • weryfikacja głównych elementów silnika jak i całego pojazdu
 • diagnostyka przyrządowa pojazdów
 • naprawy silników
 • naprawy podwozi i nadwozi samochodowych

W wyniku nauczania w pracowni uczniowie potrafią:

 • stosować wymienność zespołów i części z uwzględnieniem grup wymiarowych;
 • dokonywać oceny stanu technicznego pojazdów i zespołów samochodowych;
 • wyważać statycznie i dynamicznie koła pojazdu samochodowego;
 • usuwać usterki w zespołach i podzespołach pojazdów samochodowych;
 • dokonywać regeneracji części samochodowych w procesie naprawy;
 • obsługiwać urządzenia diagnostyczne i obsługowo-naprawcze;
 • wykonywać próby kontrolne zespołów i pojazdów po naprawie;
 • posługiwać się dokumentacją eksploatacyjną samochodu;

W ramach prowadzonych zajęć uczniowie przygotowywani są do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

5. Pracownia budowlana

Zawód Technik Budownictwa to bardzo atrakcyjny zawód na rynku pracy w Polsce i w Europie. Absolwent jest wysokiej klasy ekspertem, praktykiem w zakresie projektowania konstrukcyjno - budowlanego, kosztorysowania, organizowania i prowadzenia prac budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego, wykorzystana specjalistycznych programów komputerowych przydatnych w budownictwie oraz kontroli i oceny jakości wykonywanych pracy, wyrobów i usług. Technik Budownictwa po zakończeniu określonego stażu pracy oraz ukończeniu studiów wyższych kierunkowych może ubiegać się o zdobycie uprawnień budowlanych.

W naszym „Technikum budowlanym” zajęcia odbywają się w:

 • pracowniach ogólnobudowlanych
 • pracowni instalacji budowlanych
 • pracowni informatycznej projektowania i kosztorysowania
 • laboratorium materiałów budowlanych
 • pracowni zajęć praktycznych z murarstwa i tynkarstwa

Tutaj uczniowie nabywają wiedzę potrzebną do uzyskania trzech kwalifikacji tj.:

B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich;
B.33. Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych;
B.30. Sporządzanie kosztorysów i przygotowanie dokumentacji przetargowej.

Nauczysz się:

 • analizować dokumentację budowlaną budynków,
 • organizować różne roboty budowlane,
 • projektować wybrane elementy budowlane,
 • stosować nowoczesne technologie z zakresu budownictwa,
 • wykonywać prace kosztorysowe,
 • wykonywać prace z zakresu murarstwa i tynkarstwa

Dokumenty: