Technikum

Jest szkołą ponadpodstawową zapewniającą absolwentowi przygotowanie ogólne oraz przygotowanie zawodowe.
Nauka w technikum trwa pięć lat, po których absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia technikum oraz po zdaniu egzaminu maturalnego świadectwo dojrzałości.
Ponadto po zdaniu egzaminu zawodowego otrzyma tytuł technika w wyuczonym zawodzie.

Szkoła kształci w następujących kierunkach: Kierunki kształcenia