Instrukcje

Z E S P Ó Ł  S Z K Ó Ł  T E C H N I C Z N Y C H
"MECHANIK"
58-500 Jelenia Góra ul. Obrońców Pokoju 10
tel/fax    075 7525031,   075 7522256
www. zstmechanik.edujg.pl
e-mail: sekretariat@zstmechanik.edujg.pl

 

Drogi Użytkowniku zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018r obowiązkiem informacyjnym - art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana, Ucznia, Opiekuna Prawnego danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych "MECHANIK" w Jeleniej Górze ul. Obrońców Pokoju 10;
 2.  W ZST "MECHANIK" w Jeleniej Górze powołany jest Inspektor Ochrony Danych. Adres: ZST "MECHANIK"  Inspektor Ochrony Danych, ul. Obrońców Pokoju 10, 58-500 Jelenia Góra,

adres e-mail: iod@zstmechanik.edujg.pl

 1. Pani/Pana, Ucznia, Opiekuna Prawnego dane osobowe przetwarzane są  na podstawie wyrażonej wcześniej dobrowolnej zgody w celu realizacji spełnienia prawnego obowiązku wynikającego z prawa pracy, prawa oświatowego oraz niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora z zachowaniem podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osobą, której dane dotyczą jest dzieckiem
 2.  Pani/Pana, Ucznia, Opiekuna Prawnego dane osobowe mogą być udostępnione przez Administratora:
 •  bez zgody takie dane jak: Imię i nazwisko pracownika, stanowisko służbowe pracownika, numer telefonu służbowego, służbowy adres poczty elektronicznej pracownika, wizerunek w grupie,
 •  imię i nazwisko ucznia, wizerunek w grupie;
 1. Pani/Pana, Ucznia, dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana, Ucznia, Opiekuna Prawnego danych osobowych  przysługuje Pani/Panu, Uczniowi, Opiekunowi Prawnemu prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • do sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych (prawo bycia zapomnianym);
 • do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu, w tym profilowania;
 • cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator przetwarzał Pana/Pani Ucznia dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, Uczeń, Opiekun prawny iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia
 1.  Źródłem pochodzenia Pani/Pana, Ucznia, Opiekuna Prawnego danych osobowych są wyłącznie informacje pozyskane od Pani/Pana, Ucznia, Opiekuna Prawnego;
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 3 powyżej. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości  wykonania   obowiązków wynikających z prawa pracy i prawa oświatowego.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: iod@zstmechanik.edujg.pl

Zapraszamy Cię do zapoznania się ze zmienioną Polityką Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych