W dniu 30 listopada 2023 r. w siedzibie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Małej Przedsiębiorczości odbyło się posiedzenie Rady Programowej Strefowego Klastra
Edukacyjnego SSEMP S.A. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele firm strefowych,
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, jednostek samorządu terytorialnego, wyższych uczelni,
dyrektorów szkół i kierowników kształcenia zawodowego. Spotkaniu przewodniczył Pan
Tadeusz Rycharski Prezses SSEMP S.A., oraz Pani Wanda Kozyra- kierownik projektu.
Podczas posiedzenia powołani zostali nowi członkowie Rady Programowej Klastra.
Posiedzenie Rady było doskonałą okazją do merytorycznej dyskusji na temat kształcenia
zawodowego w regionie, współpracy z pracodawcami, zatrudniania pracowników, wymagań
kompetencji miękkich od przyszłych pracowników.
Z wielką radością, przyjęliśmy także informację o tym, że Pan Piotr Wilk Dyrektor ZST
„Mechanik” w Jeleniej Górze stał się członkiem Strefowego Klastra Edukacyjnego.